Ochrana osobných údajov

Pravidlá používania a ochrana osobných údajov

Stručný opis:

Vaše osobné údaje (meno, tel. číslo, emailovú adresu, cookies, nákupné preferencie a prejavený záujem o produkty a informácie na našich webových stránkach) bude naša spoločnosť eDiéta s.r.o. využívať po dobu 10 rokov od posledného nákupu za účelom zobrazovania a zasielania zaujímavých a relevantných ponúk, noviniek z našej ponuky. Súhlas na spracovanie OÚ pre marketingové účely je poskytnutý dobrovoľne. Údaje spracuvávame v rámci zákona v spolupráci s firmami alebo ich nástrojmi – Google Slovakia, s. r. o., Facebook Ireland Ltd., – aby sme váš zážitok z navštevovania našich stránok zvýšili na maximum.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek zrušiť v každom maily, ktorý od nás dostanete. Každý mail obsahuje odkaz na okamžité odhlásenie z odberu mailov. Môžete si taktiež od nás vyžiadať všetky údaje, požiadať o ich nápravu alebo vymazanie. S akýmkoľvek problémom sa môžete taktiež obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov.

Všetky internetové činnosti spoločnosti eDiéta s.r.o. sú v súlade s legislatívou SR, vrátane zákona– Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tieto zásady ochrany osobných údajov regulujú nakladanie s informáciami, ktoré spoločnosť eDiéta s.r.o. zhromažďuje o Vás pri Vašej návšteve tejto internetovej stránky.

Ochrana osobných údajov je pre nás dôležitá a berieme ju veľmi zodpovedne. V prípade, že vám je niečo nejasné ale potrebujete viac informácii o Ochrane osobných údajov, kontaktujte nás prosím na mail info@edieta.sk a na všetky otázky vám, v čo najkratšom čase radi odpovieme.

Podrobný opis: 

Vážení klienti,

v tomto informačnom memorande vám chceme poskytnúť podrobné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov na marketingové účely. Na úvod by sme vám chceli vysvetliť, prečo sme vás požiadali o súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely.

Hlavným cieľom uvedeného spracovania je ponúknuť vám najnovšie informácie o aktuálnych a  nových produktoch a službách a našich obchodných partnerov. Ďalším cieľom je poskytovať časovo obmedzené ponuky a praktické informacie a to v písomnej alebo elektronickej forme. Snažíme sa vytvárať ponuky na mieru na základe segmentácie a profilovania a prezentovať vám iba relevantné ponuky produktov a služieb, aby ste neboli zaplavení ponukami produktov, ktoré už máte k dispozícii alebo ktoré nevyhovujú vašim potrebám.

Vzhľadom na to, že 25. 5. 2018 nadobudla účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, je potrebné, aby sme od vás získali nový súhlas, ktorý zodpovedá novým požiadavkám.

Nižšie sme v bodoch pre vás pripravili informačné memorandum, aby ste, čo najľahšie našli potrebné informácie.

V prípade otázok nás kontaktujte na info@edieta.sk alebo na 0915 33 00 33.

 

Použité pojmy

Dotknutá osoba – osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané

Osobné údaje – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej

osoby (Dotknutej osoby)

Webové sídlo – www.edieta.sk; webové sídlo prevádzkovateľa

Zákon č. 18/2018 – zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení

niektorých zákonov

GDPR – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

 1. SPRÁVCA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľom je spoločnosť eDiéta s.r.o., Zapísaná v Obchodnom ragistri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vl.č.76466/B, ďalej ako „eDiéta“, ktorá vo svojom mene prevádzkuje webové sídlo www.edieta.sk, teda určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov zákazníkov a primárne zodpovedá za spracúvanie ich osobných údajov.

 1. AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME

Na marketingové účely spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov, ktoré nám pomáhajú identifikovať ponuku produktov a služieb, ktoré zodpovedajú vašim potrebám.

Základné identifikačne údaje – meno, adresa bydliska.

Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa.

Informácie o využití produktov a služieb – aké služby ste od nás  v minulosti odoberali, informácie o využívaní internetovej zákazníckej zóny. Na základe týchto údajov vám vieme odporučiť vhodné produkty a služby.

Informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iných interakcií s vami, napríklad pomocou e-mailu, chatu, SMS správ.

Geolokačné údaje – geolokačné údaje z webového prehliadača. Tieto údaje môžu zvyčajne slúžiť na odporúčanie kontaktu na najbližšieho sprostredkovateľa alebo pobočku.

 1. ZDROJE, Z KTORÝCH VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE POCHÁDZAJÚ

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od vás. Tieto osobné údaje uvádzate v klientskej zmluve, prípadne ste ich uviedli na ďalších dokumentoch.

Osobné údaje môžu tiež pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra. Vaše osobné údaje tiež môžu pochádzať od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať. Vaše osobné údaje spracúvame na niekoľkých právnych základoch, ktorými sú:

Plnenie zmluvy – v prípade objednávky a zriadenia užívateľského konta, či v prípade vašej účasti v spotrebiteľskej súťaži.

Súhlas – najmä v spojitosti s marketingom a so zasielaním komerčnej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách, či pri iných formách marketingu. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním.

Plnenie našich zákonných povinností – pri uchovaní údajov o vás a vašej objednávke v účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad alebo ktoré riešia spory či výkon rozhodnutí.

Náš oprávnený záujem – pri zlepšovaní a personalizácii našich služieb, niektorých marketingových činnostiach, či v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou práv, tak ako sme uviedli vyššie. V týchto prípadoch vždy starostlivo zvažujeme, či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do vašich práv

 1. AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Osobné údaje, ktoré súvisia s vašou používateľskou kartou, uchovávame, kým máte kartu zriadenú, keďže sú nevyhnutné na to, aby sme vám vedeli vybaviť Vaše objednávky a poskytnúť tomu zodpovedajúce služby. Pokiaľ nemáte kartu vytvorenú (nevytvorili ste si ju počas vytvárania objednávky), uchovávame vaše osobné údaje na zaklade súhlasu, ktorý ste udelili spoločnosti na obdobie nasledujúcich 10 rokov od ukončenia takéhoto zmluvného vzťahu alebo do momentu, keď váš súhlas odvoláte.

Ak nie ste, ani sa nestanete klientom spoločnosti, váš súhlas bude v platnosti 10 rokov od udelenia alebo do momentu, keď ho odvoláte.

Po uplynutí príslušného času budú vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas.

 1. KTO VŠETKO SPRACÚVA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A NA AKÉ ÚČELY

eDiéta ďalej využíva služby sprostredkovateľov, ktorí v mene značky eDiéta plnia úlohy a pokyny prevádzkovateľa a zákazníkom poskytujú priamo alebo nepriamo ďalšiu pridanú hodnotu a služby. Napríklad to môžu byť externé spoločnosti, ktoré spravujú naše systémy alebo iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti a spracúvanie osobných údajov. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, na základe čoho sú tiež povinní dodržiavať striktné pravidlá ochrany osobných údajov.

Pritom sú povinní dodržiavať všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby vašim osobným údajom poskytli náležitú požadovanú ochranu.

 1. VAŠE PRÁVA PRI SPRACOVANÍ OSOBNYCH ÚDAJOV

Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre spoločnosti v Slovenskej republike dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov

Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu

Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresu bydliska? Prosím, informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme. Info@edieta.sk

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj spoločnosť eDiéta s.r.o má povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje.

Právo na obmedzenie spracovania

Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať.

 Právo na prenositeľnosť údajov

Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.

Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie

Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

S vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Kde môžete práva uplatniť a sú tieto práva spoplatnené?

Jednotlivé práva môžete uplatniť v spoločnosti, a to telefonicky na linke: +421 915 33 00 33

poslaním e-mailu na adresu: info@edieta.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla spoločnosti alebo na korešpondenčnú adresu: eDiéta, s.r.o., Za koníčkom 5, Pezinok 90201. Slovensko

Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne.

Za aký čas môžete očakávať odpoveď od spoločnosti?

Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať.

 

 1. ODVOLANIE SÚHLASU SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti.

To znamená,že ho môžete kedykoľvek odvolať. Nechcete ďalej dostávať ponuky produktov a služieb a našich obchodných partnerov? Je nám to ľúto, ale vaše rozhodnutie úplne rešpektujeme.

Čo má odvolanie súhlasu obsahovať?

 • Kto odvolanie podáva. Uveďte, prosím, vaše meno a priezvisko, adresu bydliska a mailovu adresu, aby sme vás vedeli identifikovať.
 • Komu odvolanie podávate. Odvolanie môžete adresovať všetkým pobočkám, alebo, ak chcete zachovať posielanie ponúk vybraných pobočiek, uveďte iba tie, ktorým chcete alebo nechcete povoliť, aby vás ďalej kontaktovali.
 • Informáciu, že si neželáte, aby sme spracúvali vaše osobné údaje. Ak by ste chceli dostávať iba vybrané ponuky, uveďte, prosím, o aké ponuky ide, aby sme vám mohli vyhovieť.
 • Váš vlastnoručný podpis.

 

Akým spôsobom môžem odvolanie poslať?

 • Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je možné poslať  v písomnej podobe, a to preto, aby sme mali o vašom odvolaní riadny záznam. Odvolanie nezabudnite podpísať.
 • Písomným vyhlásením poslaným do sídla alebo na korešpondenčnú adresu spoločnosti.

 

Účinnosť dokumentu: od 25.5.2018

POSLEDNÉ ČLÁNKY

X